Netværket for jura - eScience, forskning og etik

Forskning kan give anledning til mange forskningsetiske og -juridiske spørgsmål. I de senere år er der både i Danmark og i udlandet kommet særlig fokus på de etiske og juridiske spørgsmål, som er forbundet med forskning i en digital kontekst – bredt kendt som eScience og digital humaniora

Nogle centrale emner er følgende:

 • God videnskabelig praksis
 • Forskningsfrihed og akademisk frihed
 • Forskningspublicering, herunder forlagsaftaler og open access, forfatterskab og interessekonflikter, plagiat og god citatskik
 • Rettigheder til forskning, herunder ophavsret og patentbeskyttelse
 • Juridiske regler for forskning baseret på persondata (persondataloven m.v.)
 • Data management
 • Forskeres formidling og ytringsfrihed
 • Forskningssamarbejder

Formål

Netværket interesserer sig for de forskningsetiske- og juridiske problemstillinger som forskning kan give anledning til. I de senere år er der både i Danmark og i udlandet kommet særlig fokus på de etiske og juridiske spørgsmål, som er forbundet med forskning i en digital kontekst – bredt kendt som eScience og digital humaniora.

Netværket er etableret som en åben simpel mailing-liste – alle med interesse er velkomne.
 
Netværket har til formål:

 • at hjælpe med at synliggøre resultaterne af det arbejde, som måtte foregå i forskellige fora og netværk ude på de enkelte institutioner
 • at være en åben kanal for kommunikation (spørgsmål/svar, annonceringer, pege på ressourcer osv.). Alle deltagere i netværket er velkomne til at bruge mailining-listen til at markedsføre arrangementer, nyheder m.v. 
 • at være et ”hjælp-til selvhjælp” netværk. Alle – såvel enkeltpersoner og andre fora/netværk - kan vidensdele og give sparring på spørgsmål og problemstillinger

Netværket vil tage initiativer til en eller flere årlige netværksaktiviteter om aktuelle spørgsmål inden for området og samarbjeder/koordinerer gerne med andre initiativer.

Opgave - input til en oversigt

Som et led i at få et samlet nationalt overblik over andre fora, netværk og initiaitver, der interesserer sig for forskningsetiske- og juridiske spørgsmål, hører vi meget gerne derom.

Send en mail til Projektleder Helle Meldgaard

Afholdelse af aktiviteter

Når juraen spænder ben for forskingen - og hvordan det kan undgås:  Netværket har i tæt samarbejde med dets juridisk faglige partner Akademikernes Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) og Dansk Magisterforening afholdt konferencen: "Når juraen spænder ben for forskingen - og hvordan det kan undgås" den 12. maj 2016. Program og materialer fra dagen kan ses her.

Forskningsdatamanagement og jura: Der er i efteråret 2016 etableret et samarbejde med Nationalt Forum for Forsknings Datamanagement om afholdelse af en aktivitet ”Train-the-trainers” om ”Forskningsdatamanagement og jura”. Formålet er at styrke og udbygge kompetencer hos jurister ude i de forskningsstøttende enheder på universiteter, nationale dataarkiver og forskningsbiblioteker. Kompetenceopbygningen sker for særligt inviterede deltagere gennem 3 workshops (foråret 2017) med følgende emner (foreløbige arbejdstitler):

Fra hver workshop vil der blive udarbejdet en opsamling og givet anbefalinger. Materialet vil blive publiceret til anvendelse i både Datamanagement Forum og netværket med henblik på at styrke og udbygge dette, så det fremadrettet kan fungere som ”hjælp til selvhjælp” for forskningsstøttende enheder og forskere.

Om netværket

Netværket vil blive administreret af DeiC og ledet af en arbejdsgruppe, der består af de tre initiativtagere:

 • Helle Meldgaard, specialkonsulent (DeIC)
 • Morten Rosenmeier, professor (formand for UBVA)
 • Clement Salung Petersen, lektor (konsulent for UBVA)
 • Malene Charlotte Larsen, lektor, AAU (DigHumLab - koordinator af initiativet DIGETIK)
 • Nils Thidemann, chefkonsulent, AAU Universitetsbibliotek (næstformand DFFU)

Om initiativtagerne til netværket:
 
Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) ser det som en væsentlig opgave at formidle viden om de ovennævnte emner, hvilket navnlig sker via informationshjemmesiden www.forskerportalen.dk, kurser og symposier. Derudover bistår UBVA’s Rådgivningsenhed hvert år forskere og institutioner, som søger hjælp til at håndtere konkrete problemstillinger inden for området.
 
Digital Humanities Lab Denmark (DIGHUMLAB) er en national forskningsinfrastruktur drevet af de humanistiske fakulteter ved fire universiter samt de to nationalbiblioteker. DIGHUMLAB arbejder med at udvikle, integrere og promovere digitale ressourcer og værktøjer, understøtte nationale og internationale netværker samt med kompetenceopbygning blandt forskere og studerende inden for det humanistiske og samfundsvidenskabelige miljø.

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) er en fælles forening for fag- og forskningsbiblioteker i Danmark og medarbejdere ved disse institutioner. Foreningen arbejder for at fremme initiativer til gavn for forskningsbibliotekerne og det samlede biblioteksvæsen i Danmark samt styrke samarbejdet i sektoren og fungerer som forum for udveksling af ideer og erfaringer.
 
Danish e-Infrastructure Cooperation (DeIC) har til formål at understøtte udviklingen af Danmark som eScience nation gennem levering af e-infrastruktur (computing, datalagring, netforbindelser og understøttende tjenester), vejledning og initiativer på nationalt niveau. DeIC er en virtuel enhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet og resultatet af en aftale indgået mellem de otte universiteter og Styrelsen for Forskning og Innovation

Tilmelding til netværket "Jura - forskning, eScience og etik"

Netværket er åbent for alle, der interesserer sig for forskningsetiske og –juridiske problemstillinger – såvel enkeltpersoner som andre fora og netværk.

Det er gratis at deltage i netværket.

Tilmelding til netværket